Richtlinie des BMF vom 12.12.2007, BMF-010313/0789-IV/6/2007 gültig von 12.12.2007 bis 09.07.2009

ZK-0910, Arbeitsrichtlinie Versandverfahren

  • 8. Anhänge

Anlage 8L "Anwendung von Artikel 34b, Nummer 2, zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987"

ES

aplicación del segundo apartado del punto 2 del artícolu 34 ter del Apéndice II del Convenio de 20 de mayo de 1987

DA

anvendelse af artikel 34 b, nr. 2, andet afsnit, tillæg II til konventionen af 20. maj 1987

DE

Anwendung von Artikel 34 b, Nummer 2, zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987

EL


EN

application of the second subparagraph of Article 34 B (2) of Appendix II of the Convention of 20 May 1987

FR

application de l'article 34 ter point 2 deuxième alinéa de l'appendice II de la Convention du 20 mai 1987

IT

applicazione dell'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987

NL

toepassing van artikel 34 ter, punt 2, tweede alinea, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987

PT

applicação do ponto 2, segundo paràgrafo, do artigo 34o B do apêndice 2 da Convenção de 20 de Maio de 1987

FI

20. päivanä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen II liitteen 34 b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu

SV

tillämpning av artikel 34 b, punkt 2, andra stycket, i bilaga II till konventionen av den 20 mai 1987CZ

Pouzití cl. 34 b, bod 2, druhý pododstavec prílohy II Úmluvy z 20. kv etna 1987

HU

az 1987 május 20-i Egyezmény II. Melléklet 34b. cikk 2. bekezdés második albekezdés alkalmazása

IS

Beiting b-lidar 2. mgr. 2. tölul, 34. gr. II vidbætis vid samninginn frà 20. maí 1987

NO

anvendelse av Artikkel 34 b, nummer 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987

PL

zastosowanie Art. 34b ust.2, drugi podustep Zal. II Konwencji z dn. 20. maja 1987

SK

Uplatnenie clánku 34 b, odsek 2, druhý pododsek prílohy II Dohovoru z 20. mája 1987

RO


BG